śr. 21 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
Działania promocyjne
 
 
 
Relacja z obrad Polsko-Białoruskiej Podkomisji Gospodarki Przestrzennej

W dniach 15 i 16 stycznia 2009 w sali konferencyjnej Rektoratu Politechniki Białostockiej odbyło się posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji Gospodarki Przestrzennej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
Polska była pierwszym krajem w Europie Środkowej i Wschodniej, który ratyfikował Europejską Ramową Konwencję o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi oraz Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Miało to miejsce już w 1993 roku i było wyrazem otwartości na wszelkie formy współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy regionalnej jako szansy na aktywizację regionów przygranicznych.
O organizację posiedzenia Ministerstwo Infrastruktury poprosiło jeszcze latem ubiegłego roku Dziekana Wydział Architektury PB dr hab. arch. Grażynę Dąbrowską-Milewską.
Obecnym na posiedzeniu delegacjom przewodniczyli: Wiceminister Infrastruktury Olgierd R. Dziekoński oraz Pierwszy Zastępca Ministra Architektury i Budownictwa Republiki Białorusi Michał Abramczuk.
Podczas posiedzenia wymieniono informacje o działaniach od ostatniego posiedzenia w Brześciu, przedstawiono prezentacje na temat zasadniczych elementów zagospodarowania oraz zamierzeń inwestycyjnych na obydwu obszarach przygranicznych a także wyniki wcześniejszych wspólnych prac planistycznych nakierowanych na zrównoważony rozwój regionów przygranicznych. Prezentowano koncepcje dalszych wspólnych badań. Strona białoruska wyraziła zainteresowanie opracowaniem Prognozy rozwoju regionów przygranicznych do 2015 roku. W związku z tym Podkomisja zaproponowała powołanie zespołów roboczych. Ustalono intensywny harmonogram prac na kolejne 3 miesiące zmierzających do zorganizowania pracy nad tym opracowaniem. Ustalono, że kolejne posiedzenie Podkomisji odbędzie się w drugiej połowie roku na terytorium Republiki Białorusi.
Pod nieobecność Magnificencji Rektora obaj przewodniczący delegacji wraz z Panią Dziekan WA oraz biorącym udział w posiedzeniu prorektorem UwB prof. Markiem Proniewskim spotkali się z I zastępcą Rektora PB prof. Lechem Dzienisem. Dyskutowano m.in. kwestię możliwości udziału PB, a w szczególności Wydziału Architektury we wspólnych zamierzeniach.