wt. 20 marca 2018
 
Szukaj
?
You need to upgrade your Flash Player
wydział architektury
 
 
 
 
 
Numer (31) 1/2017
 
 
 

Numer (31) 1/2017
Spis treści/Contents


Streszczenie
Abstracts


1.
Bogusław Bogdanowicz, Jacek Cypryjański

Czynniki determinujące pozytywny odbiór wizualizacji architektonicznych w opinii grafików
Factors determining the positive reception of architectural visualization in the opinion of graphic designers

2.
Olga Hajduk

Między sacrum a profanum. Rola i znaczenie rzeźby nagrobnej w dobie renesansu – przyczynek do dalszych badań
Between sacrum and profanum. The role and significance of tomb sculpture of the renaissance – a contribution to further research

3.
Agata Kozikowska

Projektowanie form mebli o schematach swobodnie podpartych belek o dowolnym kształcie
Furniture form design with schemes of simply supported beams of any shape

4.
Tomasz Sobecki


Fotografia a sacrum. Starożytne budowle Egiptu – średniowieczne kościoły europy
Sacrum and photography. Ancient  Egyptian constructions – medieval  european  churches

5.
Barbara Stec

Piękno jako oblicze świętości w kaplicy Brata Klausa Petera Zumthora
Beauty as a countenance of holiness in Peter Zumthor’s Bruder Klaus field chapel

6.
Magdalena Sulima

Sacrum i profanum ogrodu przydomowego wsi pogranicza polsko-białoruskiego
Sacrum and profanum of the house gardens in the Polish and Belarus borderline

7.
Joanna Tomalska

Słynące łaskami obrazy maryjne na Podlasiu. Problem ikonografii sacrum
Wonder-grace famous images of the virgin mary in Podlasie. A problem of the iconography of sacredness

8.
Joanna Walendzik – Stefańska

Współczesny kościół katolicki i jego formy działania a potrzeba tworzenia nowych przestrzeni sakralnych
The contemporary roman catholic church and its forms of action, but the need of creating new sacred spaces

9.
Łukasz Wardęski

Presja inwestycyjna a rozwój zabudowy – kontrola u podstaw za pomocą interwencyjnych zapisów w studiach
Investment pressure and development of built-up areas – basal control in texts of planning studies

10.
Elżbieta Wasyłyk

Polichromia w kaplicy kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie jako obraz statyczny i ruchomy
Polychromy in the chapel of Corpus Christi church in Szczecin as a static and mobile painting